Thoughts & Quotes

รู้แล้วไง ….

วิธีที่ชีวิตจะไม่สำเร็จ –> หาความรู้ — > หาความรู้ –> หาความรู้ …

วิธีที่ชีวิตมีโอกาสสำเร็จสูง –> หาความรู้ –> ลงมือทำ –> หาความรู้เพิ่ม –> ลงมือทำให้ดีขึ้น …

รู้หมด รู้เยอะ แต่ไม่ทำ … ให้ผลเท่ากับการไม่รู้อะไรเลย

ที่จริงแล้ว การรู้ที่จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ได้นั้น ควรต้องตั้งเป้าหมายการกระทำเสียก่อน แล้วค่อยคิดว่าต้องรู้อะไรบ้างเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายนั้นได้ ไม่ใช่ ขอรู้ไว้ก่อน ขอรู้ทุกเรื่อง เพราะเท่ากับว่า เราเสียเวลา (ซึ่งมีจำกัด) ไปกับการรู้ในสิ่งที่ไม่ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมาย และเท่ากับว่า เราเสียโอกาสรู้ในสิ่งที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมาย นั่นคือ เราเสียทั้งไปและกลับ

quote-by-too-much

Categories: Thoughts & Quotes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *