Financial Markets Update

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 2 ธ.ค. 57

screenshot.463

เงินบาททรง ๆ ตลาดทรง ๆ ระยะสั้นยังอยู่ในขาขึ้นต่อไป ระยะกลางรอไปก่อน

2 Dec 14(คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น)

สถานะของตลาดและของปัจจัย

  1. แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 10
  2. แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): อยู่ในขาขึ้นเป็นวันที่ 7
  3. การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: นิ่ง ๆ กันในตลาดหุ้น แต่ฝรั่งขายในตลาดฟิวเจอร์ส
  4. เงินบาท: ทรง ๆ อยู่ที่ระดับ 32.8x THB/USD ต้น ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า
  5. ตลาดต่างประเทศ: ค่อนไปทางบวก

สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

  • มองตลาดในกรอบเวลาหลายสัปดาห์-หลายเดือน (Weekly time frame) ถึงลักษณะจะดูดีขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในขาลง ถือเงินสดรอไปก่อน
  • มองตลาดในกรอบเวลาหลายวัน (Daily time frame) ยังอยู่ในขาขึ้น มีเงินทยอยเปลี่ยนเป็นหุ้น มีหุ้นก็ถือต่อไป

หมายเหตุ

  • ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า ข้อมูลที่ได้จากกราฟ เป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ ในช่วงนี้ มันส่งผลต่อราคาในช่วงนี้ต่อไปถึงอนาคตใกล้ ๆ อย่างไรบ้าง … แต่ไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตได้ … อาการของราคาหุ้นในตอนนี้จึงไม่สามารถใช้คาดการณ์ราคาหุ้นในอนาคต “ไกล ๆ” ได้อย่างมีเหตุมีผลเช่นกัน ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร แนวเทคนิกเคิลแบบไหน … ก็ตาม
  • กราฟจาก Aspen for Windows

#ว่ากันตามข้อมูล #ค่อยๆดูไป #รีบปรับตัว #อย่าฝืนความจริง

Categories: Financial Markets Update

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *