Knowledge Resources

ลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายปลายปี 2558 อะไรได้ไม่ได้ มาดูกัน !!

screenshot.150

เว็บไซต์กรมสรรพากรเผย กฎกระทรวงการคลัง ฉบับทางการที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เกี่ยวกับกับการลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าปลายปี 2558 ดังนี้

screenshot.152(ที่มา: เว็บไซต์กรมสรรพากร)

พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายละเอียดรายการสินค้าและบริการที่ “เข้าข่าย” และ “ไม่เข้าข่าย” ผ่านสื่อต่างๆ แล้ว ดังนี้

screenshot.151(ที่มา: บริการ Aspen)

วันนี้เริ่มแล้ว ใครโบนัสออกก็รีบจัดไป และถ้ามีคำถามใด ๆ เพิ่มเติม สอบถามได้ที่สายด่วนสรรพากร 1161 จ้า

Categories: Knowledge Resources

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *