screenshot.150

เว็บไซต์กรมสรรพากรเผย กฎกระทรวงการคลัง ฉบับทางการที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เกี่ยวกับกับการลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าปลายปี 2558 ดังนี้

screenshot.152(ที่มา: เว็บไซต์กรมสรรพากร)

พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายละเอียดรายการสินค้าและบริการที่ “เข้าข่าย” และ “ไม่เข้าข่าย” ผ่านสื่อต่างๆ แล้ว ดังนี้

screenshot.151(ที่มา: บริการ Aspen)

วันนี้เริ่มแล้ว ใครโบนัสออกก็รีบจัดไป และถ้ามีคำถามใด ๆ เพิ่มเติม สอบถามได้ที่สายด่วนสรรพากร 1161 จ้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s