Investment Articles

ตัวเองก็ได้ สังคมก็ดี เมื่อมี KTBTHAICG

ตามที่เคยเล่าให้ฟังในบทความ “ให้เงินทองเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยกองทุนรวมธรรมาภิบาล” ว่าสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือ AIMC ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำ 11 แห่ง ได้จับมือกันจัดตั้ง “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” เพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดี พร้อมทั้งนำค่าธรรมเนียมบริหารกองทุนประมาณ 40% กลับไปพัฒนาสังคมผ่านการสนับสนุนโครงการหรือองค์กรที่มีแนวคิดสร้างเสริมธรรมภิบาลหรือต่อต้านคอร์รัปชั่น

ล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (บลจ.กรุงไทย หรือ KTAM) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต และตลาดหุ้นไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ที่มา: KTAM  ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560

จึงรีบคว้าโอกาสเปิดตัว “กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง  ธรรมาภิบาลไทย” หรือ KTBTHAICG เพื่อลงทุนในหุ้นที่มีธรรมาภิบาลดี ในจังหวะที่บรรยากาศการลงทุนเป็นใจ

KTBTHAICG จะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน SET Index หรือ mai ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (CAC) รวมถึงได้รับการจัดอันดับ CG Scoring ระดับ 4 ดาวขึ้นไปโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ที่มา: Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016, Thai Institute of Directors Association และ http://www.thai-cac.com ณ วันที่ 31 ก.ค. 60

หมายเหตุ: จำนวนหลักทรัพย์และการพิจารณาอ้างอิงจากข้อมูล ณ กรกฎาคม 2560 
ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเน้นบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) ที่ผสมผสานทั้งมุมมอง Top-down ในการกำหนดสัดส่วนการลงทุน และมุมมอง Bottom-up ในการคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน ทั้งนี้ จะมีจำนวนหุ้นปริมาณ 20-30 ตัวในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหุ้นที่มีลักษณะตามเกณฑ์ธรรมาภิบาล (พิจารณาจาก IOD/CG Index) ให้ผลตอบแทนสูงกว่า SET Index อย่างมีนัยสำคัญ

ที่มา: Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016, Thai Institute of Directors Association ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ:ดัชนี IOD/CG Index จัดทำโดย IOD โดยรวบรวมบริษัทที่ได้รับ CG Score สูงกว่า 90 คะแนนขึ้นไปมาจัดทำเป็นดัชนีอ้างอิง 

โดยที่กองทุนนี้มีปัจจัยความเสี่ยงที่ผู้สนใจลงทุนควรตระหนัก ได้แก่

  1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
  2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
  3. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
  4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
  5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในด้านการส่งเสริมสังคม กองทุน KTBTHAICG จะจัดสรรค่าธรรมเนียมการจัดการในสัดส่วนถึง 40% โดยกองทุนจะนำเงินส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพและชีวิตที่ดีขึ้น  อีกส่วนหนึ่งมอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย หรือ หน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น

จึงกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า ผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี้ นอกจากจะได้รับโอกาสในการต่อยอดความมั่งคั่งผ่านการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพทางการเงินและความยั่งยืนในระยะยาวตามคุณลักษณะธรรมาภิบาลแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้นไปพร้อมกัน

ใครที่พิจารณาแล้วสนใจลงทุนใน KTBTHAICG สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โบรกเกอร์) กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ หรือ KTAM โทร 0-2686-6100 กด 9  ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนได้ที่  www.ktam.co.th หรือ Facebook: ktamsmarttrade

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุ

[Special Content]

Categories: Investment Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *