Knowledge Resources

สรุป 5 แบงก์ เลิกค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง และเริ่มเมื่อไร

1.  ธนาคารไทยพาณิชย์

 • ระบบที่มีผล
  • SCB Easy App & Web
 • ค่าธรรมเนียมที่ยกเลิก (เหลือ 0 บาท)
  • โอนข้ามเขต
  • โอนเงินข้ามธนาคาร
  • จ่ายบิลค่าสินค้าและเติมเงิน
 • วันที่มีผล: 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
 • อ้างอิง: https://goo.gl/C9rQkr

2. ธนาคารกสิกรไทย

 • ระบบที่มีผล
  • K PLUS
  • K PLUS SME
  • K-Cyber
  • K-Cyber SME
 • ค่าธรรมเนียมที่ยกเลิก (เหลือ 0 บาท)
  • โอนข้ามเขต
  • โอนเงินข้ามธนาคาร
  • จ่ายบิลค่าสินค้าและเติมเงิน
 • วันที่มีผล: 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
 • อ้างอิง: https://goo.gl/dG7g56

3.  ธนาคารกรุงไทย

 • ระบบที่มีผล
  • KTB netbank
 • ค่าธรรมเนียมที่ยกเลิก (เหลือ 0 บาท)
  • โอนข้ามเขต
  • โอนเงินข้ามธนาคาร
  • จ่ายบิลค่าสินค้าและเติมเงิน
 • วันที่มีผล: 29 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561
 • อ้างอิง: https://goo.gl/8KYJKu

4.  ธนาคารกรุงเทพ

 • ระบบที่มีผล
  • Bualuang mBanking (App)
  • Bualuang iBanking (Web)
 • ค่าธรรมเนียมที่ยกเลิก (เหลือ 0 บาท)
  • โอนข้ามเขต
  • โอนเงินข้ามธนาคาร
  • จ่ายบิลค่าสินค้าและเติมเงิน
 • วันที่มีผล: 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
 • เพิ่มเติม: ยกเว้นค่าธรรมเนียม ATM ถอนเงินข้ามเขตและโอนเงินข้ามเขต ทั้งภายในธนาคารและต่างธนาคาร ในช่วงวันที่ 1 – 30 เมษายน 2561
 • อ้างอิง: https://goo.gl/7f7chs

5.  ธนาคารเกียรตินาคิน

 • ระบบที่มีผล
  • KK e-Banking
  • KK e-Banking @PhatraEdge
 • ค่าธรรมเนียมที่ยกเลิก (เหลือ 0 บาท)
  • โอนข้ามเขต
  • โอนเงินข้ามธนาคาร
  • โอนเงินพร้อมเพย์
  • จ่ายบิลค่าสินค้าและเติมเงิน
  • บริการเรียกเก็บเงิน
 • วันที่มีผล: 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
 • อ้างอิง: https://goo.gl/uatKba

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2561 หุ้นกลุ่มธนาคารร่วงไปแล้ว 7% เทียบกับตลาดที่ร่วง 3.45%

Categories: Knowledge Resources

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *