Investment Articles

TPIPL เตรียมออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 6 พันล้านบาท ขายเฉพาะรายใหญ่ พร้อมดอกเบี้ย 3.9% และ 4.9% ต่อปี

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 มูลค่ารวมไม่เกิน 6,000  ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (Refinance) และ/หรือ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 3,250 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2562 และชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 2,750 ล้านบาท

TPIPL และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลัก คือ

  • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ กระเบื้องคอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ อิฐมวลเบา และสี
  • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติกประเภท LDPE&EVA กาวน้ำ (VAE Copolymer Emulsion) กาวผง (VAE Copolymer Redispersible Powder) ฟิล์ม Polene Solar® ฟิล์ม Vista Solar® รวมถึงแอมโมเนียมไนเตรท และกรดไนตริค
  • ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel -RDF) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Refuse Derived Fuel) โรงงานรับกำจัดกากอุตสาหกรรม โรงงานผลิตเชื้อเพลิงเหลว และสถานีให้บริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV)
  • ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ โรงงานผลิตปุ๋ยชีวอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และประมง ผลิตภัณฑ์ชีวะอนามัยโรงงานผลิตน้ำดื่มตราทีพีไอพีแอล สบู่เหลว และธุรกิจประกันชีวิต เป็นต้น

ซึ่งปัจจุบัน TPIPP (บริษัทย่อยของ TPIPL)  ถือเป็นผู้นำแห่งภาคพื้นเอเซียที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถผลิตเชื้อเพลิง RDF จากขยะเองได้จึงเป็นการทำ CSR จากการผลิตเชื้อเพลิง รวมถึง TPIPL ยังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เม็ดพลาสติก LDPE/EVA คอนกรีตผสมเสร็จ แอมโมเนียมไนเตรท และกรดไนตริค

ในไตรมาส 1/2562 TPIPL มีรายได้รวม 9,849.39 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 822.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.29% และ 370.19% ตามลำดับ เทียบกับไตรมาส 1/2561 ซึ่งมีรายได้รวม 8,771.68 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 174.84 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในไตรมาส 1/2562 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 9,249.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.48% จากไตรมาส 1/2561 ซึ่งมีรายได้จากการขายทั้งหมด 8,009.24 ล้านบาท ด้านโครงสร้างทางการเงิน บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ดีขึ้นจากปีก่อน โดยในไตรมาส 1/2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.51 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน 0.95 เท่า เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.48 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน 0.99 เท่า

ด้านการออกหุ้นกู้ใหม่ในครั้งนี้ (ครั้งที่ 3/2562) แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 ซึ่งมีอายุ 3 ปี 6 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2566 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.9 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ซึ่งมีอายุ 5 ปี 6 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2568 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.9 ต่อปี รวมจำนวนเสนอขายทั้งชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นมูลค่าไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่จะออกใหม่ ครั้งที่ 3/2562 ได้รับการจัดอันดับเครดิต โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” หรือ “บวก” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และราคาเสนอขายอยู่ที่ 1,000 บาท ต่อหน่วย (มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท ต่อหน่วย) จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก ๆ 100,000 บาทโดยจะเสนอขายในวงจำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายในวันที่ 4-5 กรกฎาคม และวันที่ 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผ่าน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ท่านใดที่สนใจรายละเอียดการออกหุ้นกู้ของ TPIPL ครั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Categories: Investment Articles