Investment Articles

เปรียบเทียบสถานะล่าสุด TBANK vs TMB นับถอยหลังสู่การรวมกิจการ

ตามที่ TIF ได้นำเสนอรายละเอียดธุรกรรมการรวมกิจการ ระหว่างธนาคารธนชาต (TBANK) และ ธนาคารทหารไทย (TMB) มาเป็นระยะ ซึ่งในภาพรวม TBANK จะต้องปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เนื่องจากมีสินทรัพย์มากกว่า TMB และ TMB จะต้องจัดหาเงินทุน มูลค่าประมาณ 1.3 – 1.4 แสนล้านบาท เพื่อให้สามารถรวมกิจการได้ ซึ่งธุรกรรมนี้เป็นความสมัครใจของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อร่วมสร้างธนาคารใหม่ที่ใหญ่ขึ้น มีฐานลูกค้ามากขึ้น และที่สำคัญคือ มีความมั่นคงและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น และคาดว่าธุรกรรมการรวมกิจการนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2562

และล่าสุด ทั้ง TBANK และ TMB ได้ประกาศงบการเงินรอบ 6 เดือนแรกของปี 2562 ออกมาแล้ว จึงขอสรุปตัวเลขที่สำคัญมาให้เป็นข้อมูลว่าแต่ละธนาคารมีสถานะเป็นอย่างไร ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่กระบวนการรวมกิจการ

ด้านโครงสร้างทางการเงิน: TBANK มีสินทรัพย์รวมสูงกว่า TMB ประมาณ 17.8% และมีส่วนทุนสูงกว่า TMB ประมาณ 50.9%

ด้านสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญ: TBANK มีเงินให้สินเชื่อ และเงินฝาก สูงกว่า TMB 13.1% และ 11.7% ตามลำดับ

นอกจากนั้น แม้ TBANK จะมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่า TMB แต่มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loans หรือ NPLs) 19,594 ล้านบาท ต่ำกว่า NPLs ของ TMB ซึ่งอยู่ในระดับ 21,423 ล้านบาท และทั้งนี้ NPLs ของ TBANK ได้รับการตั้งสำรองไว้ครอบคลุมแล้วที่จำนวน 22,851 ล้านบาท

ด้านผลการดำเนินงานที่สำคัญ: TBANK มีรายได้ดอกเบี้ยซึ่งเป็นรายได้หลักของสถาบันการเงิน สูงกว่า TMB 32.6%

ด้านกำไรสุทธิ: TBANK มีกำไรสุทธิสูงกว่า TMB ประมาณ 1 เท่าตัว

ด้านอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ: อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรของ TBANK แสดงประสิทธิภาพที่สูงกว่า TMB และมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ซึ่งสะท้อนเสถียรภาพแกนหลักในการประกอบธุรกิจ อยู่ในระดับสูงกว่า TMB อีกทั้งมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยค่อนข้างมาก

จะเห็นว่า TBANK มีธุรกิจที่ใหญ่กว่า TMB ทั้งในด้านฐานะการเงิน ผลประกอบการ รวมถึงมีอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรสูงกว่า โดยที่ยังมีความแข็งแกร่งทางการเงินซึ่งสะท้อนจากอัตราส่วนเกินเงินทุนที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งทั้งสองธนาคารมีโครงสร้างทางธุรกิจและความชำนาญเสริมรับกัน เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นธนาคารที่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านราย ถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่ใหญ่ขึ้น กว้างขึ้น มีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นจากความเก่งของทั้ง 2 ธนาคาร ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจที่สูงขึ้น เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ถือหุ้นและระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป

ส่วนท่านใดที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TBANK สามารถดูได้ที่ thanachartbank.co.th และข้อมูลของ TMB สามารถดูได้ที่ tmbbank.com

[ข้อมูลจากเว็บไซต์ TBANK และ TMB]
[Special Content]