Investment Articles

TBTZ | ไทย บอนเนต เทรดดิ้ง โซน เตรียมออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี

เมื่อพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยก็ดูจะยังไม่ค่อยสวยงามนัก เห็นได้จากตัวเลข GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในไตรมาส 2/62 ที่มีการขยายตัวเพียงร้อยละ 2.3 ชะลอตัวจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ ๆ 5 ปี (อ้างอิง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) รวมถึงปัจจัยภายนอกประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่ส่งผลชัดเจนต่อการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก ซึ่งนักลงทุนอย่างเรา ๆ ก็ได้รับผลกระทบไปตาม ๆ กัน จากผลตอบแทนในหลายสินทรัพย์ที่พากันปรับตัวลดลง

แม้ในภาพรวมอาจจะยังดูไม่ค่อยดีสำหรับนักลงทุน แต่ยังมีโอกาสหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม นั่นคือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งบรรดาบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่

และหนึ่งในนั้น ก็มีบริษัทอย่าง “บริษัท ไทย บอนเนต เทรดดิ้ง โซน จำกัด” หรือ “TBTZ” ซึ่งเตรียมออกหุ้นกู้มีหลักประกัน มูลค่ารวมไม่เกิน 400 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปรองรับการลงทุนสำหรับพัฒนาโครงการและนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัท

ทำความรู้จัก “ไทย บอนเนต เทรดดิ้ง โซน” หรือ “TBTZ”

TBTZ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ ที่ดินเพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งบริการด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบระบายน้ำ บริการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ.

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท โดยมีโครงการที่พัฒนาที่สำคัญได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ ซึ่งเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานร่วมกับ กนอ. ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่โครงการรวมประมาณ 738 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งมีลูกค้าของบริษัท อาทิเช่น บริษัท โกลบอล เคมี่ เอเอสซีซี จำกัด หรือ บริษัท เอ็น เอช เค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น และพื้นที่ส่วนกลางและระบบสาธารณูปโภคที่กำหนดไว้สำหรับการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ถนน ระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการกำจัดขยะ อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่สีเขียว

โครงสร้างทางการเงินและผลประกอบการของ TBTZ

ในปี 2561 TBTZ มีสินทรัพย์รวม 913.64 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 286.89 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 626.66 ล้านบาท ด้านหนี้สิน TBTZ มีหนี้สินทั้งหมดเป็นหนี้สินหมุนเวียน 431.41 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 482.23 ล้านบาท ในส่วนผลประกอบการ TBTZ มีรายได้รวม 720.73 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักมาจากการพัฒนาและขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมในปี 2561 อยู่ที่ 701.55 ล้านบาท หรือคิดเป็น 97.34 % และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 609.92 ล้านบาท รวมเป็นกำไรสุทธิ 90.00 ล้านบาท ด้านอัตราส่วนทางการเงินของ TBTZ ในปี 2561 มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.67 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.89 เท่า รวมทั้งยังมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 12.49

รายละเอียดการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

TBTZ เตรียมออกหุ้นกู้มีหลักประกัน ที่มีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีอายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2565 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 ต่อปี รวมจำนวนมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมดไม่เกิน 400 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ดังนี้

ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะเสนอขายในวงจำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ไม่มีการจัดเครดิตเรทติ้ง โดยมีราคาเสนอขายอยู่ที่ 1,000 บาทต่อหน่วย (มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย) จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก ๆ 100,000 บาท คาดว่าสามารถจองซื้อได้ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 ผ่านผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ท่านที่สนใจรายละเอียดการออกหุ้นกู้ของ TBTZ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=273866

หรือ ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ 02-088-9870, 02-088-9871 และ 02-088-9872

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน