Knowledge Resources

สรุปพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และร่างพ.ร.ฎ & กฎกระทรวงสืบเนื่อง | อัปเดต 3 ธ.ค. 62

No photo description available.

และล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา หรือ พ.ร.ฎ ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรอง ๆ จากพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวง จำนวนรวม 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้อง กับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีใจความสำคัญดังนี้

 1. ร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. |
  • ลดภาษีในอัตราร้อยละ 50 ให้แก่
   • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้า เขื่อน และที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า
   • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 1 มกราคม  ทั้งนี้ เฉพาะทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวได้มาโดยทางมรดกก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2562
  • การลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขาย ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
 2. ร่างกฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. …. | งดเบี้ยปรับภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
 3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. …. | กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยกำหนดให้ กรณีที่ดินที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ให้เทียบเคียงกับราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน และมีระยะความลึกของแปลงที่ดินใกล้เคียงกัน หรือกรณีของสิ่งปลูกสร้างให้เทียบเคียงกับราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างตามบัญชีราคาเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จัดส่งให้ เป็นต้น

  (ร่าง พ.ร.ฎ และ กฎกระทรวง อ้างอิง: ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง gnews.apps.go.th/news?news=51393)