Tag: billion

อยากมีพันล้านก่อนแก่ ต้องหาได้แค่ไหนกันนะ

ลองคำนวณเล่น ๆ ถ้าเราอายุ 18 (เอาให้เร็วแบบเลือกตั้งได้ก็ตั้งใจเริ่มสร้างฐานะเลย) และมีเงินเริ่มต้นจากบุพการี 100,000 บาท 1. ตั้งใจจะเป็นมหาเศรษฐี โดยจะมีทรัพย์สิน 1,000 ล้านบาท เมื่ออายุ 50 ปี (เอาให้ไม่มากเกินไปที่จะเหลือแรงใช้เงิน ได้อย่างมีคุณภาพ) … เราจะต้องสร้างผลตอบแทน “ทบต้น” ให้ได้ 33.35% ทุกปี ต่อเนื่องกันตลอด 32 ปีของการทำงาน 2. ตั้งใจจะเป็นเศรษฐี คือมีทรัพย์สิน 100 ล้านบาท (ผมนิยามเอง — น้อยกว่านี้ เรียกแค่ “มีอันจะกิน”) … เราจะต้องสร้างผลตอบแทนทบต้นให้ได้ 24.10% ต่อปี ต่อเนืองกัน 32 ปี ปัญหาคือ … การลงทุนในหุ้นทั่วไป ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยแค่ […]