Tag: Matt Might

แค่ไหนกัน … ความรู้ระดับดอกเตอร์ ?

ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้ที่มีคำนำหน้าชื่อว่า ‘ดอกเตอร์’ นั้น มักจะได้รับความยอมรับนับหน้าถือตาเป็นอย่างสูงในแวดวงสังคม ในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ แล้วความรู้ในระดับปริญญาเอกของคน ๆ หนึ่งจะแตกต่างจากคนทั่วไปแค่ไหน และสร้างอะไรใหม่ ๆ ให้กับโลกบ้าง … Matt Might ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่ง University of Utah ได้อธิบายไว้เป็นภาพง่าย ๆ แต่เข้าใจชัดเจน 1. จินตนาการว่าวงกลมนี้คือองค์ความรู้ทั้งหมดของมวลมนุษยชาติ … ณ ขณะนี้ 2. ตอนที่เราเรียนจบชั้นประถม เราจะรู้แค่นี้ … จุดสีฟ้าในวงกลมใหญ่ 3. และเมื่อเราเรียนจบชั้นมัธยม เราก็จะรู้มากขึ้นอีกหน่อย 4. เมื่อจบปริญญาตรี เราจะเริ่มมีความรู้เฉพาะทาง … จะเป็นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การเงิน การบัญชี หรือทางไหน ก็ว่ากันไป 5. และการต่อยอดในระดับปริญญาโทก็จะศึกษาลงลึกมากขึ้นในด้านนั้น 6. เมื่อเราขวนขวายอ่านงานวิจัยต่าง ๆ เราก็จะไปสู่ขอบเขตขององค์ความรู้ในด้านนั้น […]