Tag: sufficient

3 ห่วง 3 เงื่อนไข … เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ต่อไปนี้จะขอใช้ว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9) จึงคิดว่าเป็นโอกาสสมควรที่จะนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอธิบายให้เข้าใจกันละเอียดยิ่งขึ้น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวทางผ่านพระราชดำรัสในหลายโอกาสด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 (เท่าที่หาข้อมูลพบ)

มีเท่าไรถึงจะพอ

Q: มีเงินเท่าไรถึงจะพอ? ประมาณว่าเท่าไรถึงจะมีความสุข ถึงจะเรียกว่ารวยได้ A: ขอตอบเชิงนามธรรม เพราะแต่ละคนมีเป้าหมาย มีภาระ มีปูมหลัง ต่างกัน … ผมคิดว่า คนเราต้องมี 2 พอ 1) “พอตามใจ” … คือ ตั้งเป้าหมายเท่าไร แล้วสุดท้ายก็หาได้ตามนั้น 2) “พอตามจริง” … คือ มีพอสำหรับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเท่าที่จำเป็น เจ็บป่วยมีเงินรักษา มีเงินส่งลูกเรียน มีเงินซื้อ/ผ่อนที่อยู่อาศัยตามอัตภาพ ฯลฯ ที่ต้องมีให้ครบ 2 ข้อ ก็เพราะว่า … ต่อให้เรา “มีพอตามจริง” แล้ว แต่ยังไม่พอตามใจ แบบนี้เราก็จะรู้สึกว่ายัง “จน” อยู่เรื่อยไป หรือไม่ก็เทียบกับคนที่รวยกว่าอยู่เสมอ จึงไม่เคยพอซะที เป็นทุกข์กับการมีไม่เท่าใจหวัง และต่อให้เราคิดว่า “พอใจแล้ว” แต่จริง […]