Tag: ul

เมืองไทยยูแอล 1 ในโครงการ Beyond Savings 1 & 2 .. เปิดโอกาสรับผลตอบแทนสูง ไปพร้อมกับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เป้าหมายทางการเงินของชีวิตมนุษย์เงินเดือนก็คือ การเก็บเงินเพื่อฐานะการเงินที่มั่นคง และรองรับการใช้ชีวิตวัยเกษียณได้อย่างพอเพียง ในฝั่งผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ก็มีผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทหลัก ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กล่าวถึง นั่นก็คือ ประเภทที่เปิดโอกาสให้ผลตอบแทน (Investment) เช่น กองทุนรวม หุ้น ตราสารหนี้ และประเภทที่ให้ความคุ้มครอง (Protection) ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต อย่างไรก็ดี ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่จับเอาทั้ง Investment และ Protection มารวมไว้ด้วยกัน ซึ่งเรียกผลิตภัณฑ์นี้ว่า “Universal Life Insurance” หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า UL (ยูแอล)