Investment Articles

เริ่มต้นลงทุน Digital Token กับ TDX | ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

เมื่อพูดถึงสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) คนส่วนใหญ่จะนึกถึงคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) แต่ที่จริงแล้วสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นครอบคลุมไปถึงโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ด้วย ซึ่งมีความแตกต่างกันตรงที่คริปโทเคอร์เรนซีนั้น มักใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ (คล้ายกับสกุลเงิน) โดยส่วนใหญ่ไม่มีสินทรัพย์อ้างอิง ในขณะที่โทเคนดิจิทัลจะมีการกำหนดสิทธิในการลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทน (Investment Token) หรือกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ (Utility Token) ตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ตกลงไว้ใน Whitepaper ซึ่งรวมไปถึงการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนดิจิทัล (Asset Tokenization) อย่างเช่นการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อระดมทุนไปซื้อทรัพย์สินหรือกระแสรายรับจากทรัพย์สินดังกล่าว และนำผลตอบแทนที่ได้มาแบ่งปันให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือที่เรียกว่า Asset-Backed Token

ด้วยเหตุนี้คริปโทเคอร์เรนซีจึงไม่มีการอนุญาตให้ระดมทุน ทำได้เพียงซื้อขายแลกเปลี่ยน (Trading Instrument) ในขณะที่โทเคนดิจิทัลสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการระดมทุนได้ (Investment Instrument) ซึ่งมีกระบวนการระดมทุนผ่านกระบวนการที่เรียกว่า ICO (Initial Coin Offering) ซึ่งมีผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ทำหน้าที่จัดโครงสร้างธุรกิจและกลั่นกรองข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมทั้งเป็นช่องทางการเสนอขาย ICO ในลักษณะ Best Effort ส่วนการซื้อขายในตลาดรอง สำหรับโทเคนดิจิทัลที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลนำไปจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง นักลงทุนที่สนใจสามารถซื้อขายโทเคนดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ สำหรับในบทความนี้จะเน้นในส่วนของโทเคนดิจิทัล โดยเฉพาะโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนหรือ Investment Token ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนคุ้นเคยกันดี

ทำความรู้จัก TDX

TDX หรือ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายหรือเครือข่ายสำหรับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ​โดยเทคโนโลยีของ TDX ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน ISO27001 หรือ Information Security Management และ ISO27701 หรือ Privacy Information Management เพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนมากขึ้นด้วยคุณสมบัติที่สามารถซื้อขายเป็นหน่วยย่อยหรือ Fractional ซึ่งใช้จำนวนเงินในการซื้อขายไม่มาก ทำให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่าย แต่น่าเสียดายที่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การลงทุนดังกล่าวยังมีจำนวนน้อย ด้วยเหตุนี้ TDX จึงมุ่งมั่นสนับสนุนโทเคนดิจิทัลเพื่อเป็นสินทรัพย์ทางเลือกใหม่ เพิ่มโอกาสและความหลากหลายให้ภาคธุรกิจมีช่องทางในการระดมทุน และสร้างทางเลือกในการลงทุนแบบใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เข้าถึงง่าย

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านโทเคนดิจิทัล TDX ทำงานร่วมกับพันธมิตรหลากหลายกลุ่ม อาทิ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ผู้ออกโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ตลอดจน Digital Asset Exchange ในต่างประเทศ เพื่อนำองค์ความรู้และความต้องการในทุกภาคส่วนมาพัฒนาเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์การลงทุนสำหรับคนไทยและเป็นเครื่องมือในการระดมทุนรูปแบบใหม่สำหรับภาคธุรกิจ

บริการของ TDX

TDX มีการให้บริการหลัก 2 บริการคือ (1) บริการระบบการซื้อขายโทเคนดิจิทัล และระบบการชำระราคาสำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลแบบส่งมอบทันที (Real-time Settlement) และ (2) บริการระบบการเก็บรักษาโทเคนดิจิทัลที่จดทะเบียนซื้อขายใน TDX สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีและทำการซื้อขายโทเคนดิจิทัลผ่าน TDX

ทำไมต้องเลือกลงทุนโทเคนดิจิทัลผ่าน TDX

 • เน้นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน: ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขายบน TDX เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนที่ผ่านกระบวนการคัดกรองโดยผู้มีประสบการณ์ในตลาดทุน จึงเหมาะกับกลุ่มผู้ลงทุนที่มองหาผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนในรูปแบบใหม่
 • ซื้อขายเป็นหน่วยย่อย: การส่งคำสั่งซื้อขายโทเคนดิจิทัลบน TDX สามารถระบุได้เล็กสุดถึง 0.0001 หน่วย ทำให้สามารถเข้าถึงผู้ลงทุนได้ทุกกลุ่ม
 • ปลอดภัย: ด้วยเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ISO27001 หรือ Information Security Management และ ISO27701 หรือ Privacy Information Management เพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจ
 • สะดวกสบาย: เปิดบัญชีและลงทุนซื้อขายได้ง่ายและสะดวกผ่าน TDX Application ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการช่วยเหลือแบบ 24/7

ทำความรู้จักโทเคนดิจิทัล (Digital Token)

โทเคนดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี

ตามที่ได้เกริ่นไปในตอนต้น เราสามารถแบ่งสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ตามนิยามของกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ 2 ประเภท คือ คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทัล (Digital Token) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาหลัก ๆ อยู่ 2 ปัจจัย ได้แก่ การกำหนดสิทธิในเหรียญ และลักษณะสิทธิ

 1. คริปโทเคอร์เรนซี ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ จึงมีลักษณะคล้ายกับสกุลเงิน แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการรองรับให้สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย (Legal Tender) ตัวอย่างคริปโทฯ ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น Bitcoin Ethereum
 2. โทเคนดิจิทัล ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัล โดยสามารถแบ่งย่อยได้ 2 ประเภท
  • โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) มีการกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมการลงทุนในโครงการหรือกิจการ เช่น สิทธิในส่วนแบ่งรายได้ ผลกำไรจากการลงทุน ซึ่งสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น อสังหาริมทรัพย์ ภาพยนตร์ หรือลิขสิทธิ์ต่าง ๆ
  • โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) มีการกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นที่กำหนดไว้ โดยสามารถแบ่งย่อยได้ 2 ประเภท
   • Utility Token พร้อมใช้ กรณีสินค้าหรือบริการที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลได้รับสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ทันที
   • Utility Token ไม่พร้อมใช้ กรณีสินค้าหรือบริการที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลได้รับสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ในอนาคต เนื่องจากต้องมีการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือโครงการให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิได้

โดยสรุปแล้วโทเคนดิจิทัลจะให้สิทธิในการร่วมลงทุนหรือสิทธิในการใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล ในขณะที่คริปโทฯ ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ

โทเคนดิจิทัล VS. หลักทรัพย์/หุ้น

 • การลงทุนในโทเคนดิจิทัล นักลงทุนจะได้รับสิทธิตามที่ผู้ออกกำหนดไว้ เช่น สิทธิในส่วนแบ่งกำไร ส่วนแบ่งตามผลการดำเนินงาน หรือสิทธิในการใช้ระบบ หรือส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นต้น แต่ไม่ได้สิทธิในการเป็นเจ้าของบริษัทเหมือนการลงทุนในหุ้น
 • การลงทุนในหุ้น นักลงทุนจะได้สิทธิความเป็นเจ้าของในบริษัท ซึ่งมีสิทธิในส่วนแบ่งทรัพย์สินของบริษัทกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ รวมทั้งมีสิทธิในการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนการเข้าทำธุรกรรมที่สำคัญ ๆ ของบริษัท

จุดเด่นของการลงทุนในโทเคนดิจิทัล

 1. โอกาสเข้าถึงสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น อสังหาริมทรัพย์ ภาพยนตร์ หรือลิขสิทธิ์ต่าง ๆ
 2. ให้ผลตอบแทนในรูปแบบที่หลากหลายมากกว่าเงินปันผล เช่น สิทธิในส่วนแบ่งกำไรจากโครงการ สิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ส่วนลดการใช้บริการ
 3. สามารถเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์มูลค่าสูงได้ด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูงมาก
 4. การระดมทุนถูกคัดกรองและตรวจสอบผ่าน ICO Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ตัวอย่างโทเคนดิจิทัลที่น่าสนใจ

RealX Token

 • ประเภทโทเคนดิจิทัล: โทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (Asset-backed token)
 • ผู้ออกโทเคนดิจิทัล:  บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (RealX)
 • ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) คือ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (TokenX)
 • วัตถุประสงค์ของการระดมทุน: เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาลงทุนในสัญญาการขายและโอนสิทธิรายได้ (RSTA) เพื่อให้ RealX ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากห้องชุดของคอนโดมิเนียมหรูของกลุ่ม ORIGIN ซึ่งรวมถึงค่าเช่า และรายได้จากการจำหน่ายห้องชุดในโครงการ เพื่อนำผลตอบแทนที่ได้มาแบ่งปันให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล
 • อายุของโครงการ: 10 ปี เว้นแต่มีการต่ออายุโครงการ
 • ผลตอบแทนที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับ:
  1. ผลตอบแทนรายไตรมาสจากค่าเช่าสุทธิในปีที่ 1-10 ของโครงการ (ซึ่งมีการรับประกันรายได้สุทธิในช่วงปีที่ 1-5 ที่ 4.00%, 4.25%, 4.50%, 4.75% และ 5.00% ต่อปี ตามลำดับ)
  2. ผลตอบแทนรายไตรมาสสำหรับการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการสุทธิในปีที่ 6-10 ตามจำนวนห้องชุดที่กำหนดไว้ใน Whitepaper
 • ราคาเสนอขาย ICO: โทเคนละ 182 บาท
 • การซื้อขายในตลาดรอง: ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDX) เมื่อระดมทุนในตลาดแรกสำเร็จ

สนใจลงทุนโทเคนดิจิทัลผ่าน TDX ต้องทำอย่างไร?

ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถค้นหาและดาวน์โหลด TDX Application ซึ่งรองรับทั้ง iOS และ Android และยืนยันตัวตนออนไลน์ผ่าน NDID ได้กว่า 10 ธนาคาร หรือผ่าน IDP Agent (ได้แก่ AIS)

เริ่มต้นกับ TDX Application

 1. ค้นหาคำว่า “TDX” บน App Store หรือ Google Play Store
 2. เตรียมบัตรประชาชน อีเมล โทรศัพท์มือถือ และ Mobile Banking App ของธนาคารที่สมัคร NDID ไว้ (กรณีเลือกยืนยันตัวตนผ่าน NDID)
 3. กรอกข้อมูลตามกำหนดและยืนยันตัวตนผ่าน NDID (หากยังไม่เคยเปิด NDID กับธนาคารควรเปิดให้เรียบร้อยก่อน) หรือผ่าน IDP Agent (ได้แก่ AIS)
 4. รออนุมัติผล

การฝาก-ถอนเงิน

การซื้อขายโทเคนดิจิทัลผ่าน TDX จะใช้ระบบเติมเงินก่อนการซื้อขายโทเคนดิจิทัล นักลงทุนต้องเติมเงินเข้า Wallet ให้เพียงพอกับมูลค่าการซื้อและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

 • การฝากเงิน: สามารถเติมเงินผ่าน QR Payment ครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือหากต้องการให้ตัดบัญชี (ATS) สามารถสมัครใช้บริการในขั้นตอนการเปิดบัญชี
 • การถอนเงิน: รองรับการถอนเงินที่มีอยู่ใน Wallet ครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยเลือกบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินที่ระบุเท่านั้น

ขั้นตอนการซื้อโทเคนดิจิทัล

 1. กดที่ Home เพื่อดูโทเคนดิจิทัลทั้งหมดที่จดทะเบียนซื้อขายบน TDX และเลือกโทเคนดิจิทัลที่ต้องการซื้อ
 2. ดูรายละเอียดของโทเคนดิจิทัลที่เลือก และกดปุ่ม Buy เพื่อส่งคำสั่งซื้อ
 3. เลือกประเภทการส่งคำสั่งซื้อแบบ Limit Order (ตามราคาที่กำหนดหรือราคาที่ดีกว่า) หรือ Market Order (ตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น)
 4. สามารถดูรายละเอียดคำสั่งซื้อได้จากเมนู Order Status โดยหากคำสั่งซื้อนั้นได้รับการจับคู่สำเร็จจะขึ้น Status ว่า Matched

ขั้นตอนการขายโทเคนดิจิทัล

 1. กดที่ Wallet เพื่อดูรายละเอียดโทเคนดิจิทัลทั้งหมดที่ถือครอง และกดปุ่ม Trade เพื่อทำรายการขาย
 2. ดูรายละเอียดของโทเคนดิจิทัลที่เลือก และกดปุ่ม Sell เพื่อส่งคำสั่งขาย
 3. เลือกประเภทการส่งคำสั่งขายแบบ Limit Order (ตามราคาที่กำหนดหรือราคาที่ดีกว่า) หรือ Market Order (ตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น)
 4. สามารถดูรายละเอียดคำสั่งขายได้จากเมนู Order Status โดยหากคำสั่งขายนั้นได้รับการจับคู่สำเร็จ จะขึ้น Status ว่า Matched

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ทาง www.set.or.th/th/tdx/about หรือติดต่อ TDX Contact Center
0 2009 9500 หรือ TDXContactCenter@set.or.th


เกี่ยวกับบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX)

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) เป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.