Category: Inflations Report

อัตราเงินเฟ้อไทย ก.ค. 63 — เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย

[  หนึ่งในข้อมูลชุด “Referencing Investment Data by TIF” ] ทบทวนศัพท์กันก่อน: เงินเฟ้อ >> ภาวะที่ราคาสินค้าโดยทั่วไปมักปรับเพิ่มสูงขึ้น ทำให้จำนวนเงินเท่าเดิมใช้ซื้อสินค้าได้น้อยลง (แต่ภาวะไม่ทั่วไป ราคาสินค้าก็อาจลดลงได้) อัตราเงินเฟ้อ >> อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโดยทั่วไป (หรือแล้วแต่จะแยกคำนวณเป็นกลุ่มสินค้าบางรายการก็ได้) เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ซึ่งมักจะเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (Year-on-Year % change) โดยตัวเลขตราเงินเฟ้อจะอ้างอิงจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันที่ 4-7 ของเดือนถัดไป (จากเดิมที่จะเผยแพร่ทุกวันทำการแรกของเดือน) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือน ก.ค. 63  ซึ่งประกาศออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 63 โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น […]

อัตราเงินเฟ้อไทย มิ.ย. 63 — ติดลบมากสุดในรอบ 10 ปี 7 เดือน

[  หนึ่งในข้อมูลชุด “Referencing Investment Data by TIF” ] ทบทวนศัพท์กันก่อน: เงินเฟ้อ >> ภาวะที่ราคาสินค้าโดยทั่วไปมักปรับเพิ่มสูงขึ้น ทำให้จำนวนเงินเท่าเดิมใช้ซื้อสินค้าได้น้อยลง (แต่ภาวะไม่ทั่วไป ราคาสินค้าก็อาจลดลงได้) อัตราเงินเฟ้อ >> อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโดยทั่วไป (หรือแล้วแต่จะแยกคำนวณเป็นกลุ่มสินค้าบางรายการก็ได้) เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ซึ่งมักจะเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (Year-on-Year % change) โดยตัวเลขตราเงินเฟ้อจะอ้างอิงจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันที่ 4-7 ของเดือนถัดไป (จากเดิมที่จะเผยแพร่ทุกวันทำการแรกของเดือน) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือน มิ.ย. 63  ซึ่งประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 63 โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น […]

อัตราเงินเฟ้อไทย พ.ค. 63 — ติดลบมากสุดในรอบ 10 ปี 10 เดือน

[  หนึ่งในข้อมูลชุด “Referencing Investment Data by TIF” ] ทบทวนศัพท์กันก่อน: เงินเฟ้อ >> ภาวะที่ราคาสินค้าโดยทั่วไปมักปรับเพิ่มสูงขึ้น ทำให้จำนวนเงินเท่าเดิมใช้ซื้อสินค้าได้น้อยลง (แต่ภาวะไม่ทั่วไป ราคาสินค้าก็อาจลดลงได้) อัตราเงินเฟ้อ >> อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโดยทั่วไป (หรือแล้วแต่จะแยกคำนวณเป็นกลุ่มสินค้าบางรายการก็ได้) เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ซึ่งมักจะเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (Year-on-Year % change) โดยตัวเลขตราเงินเฟ้อจะอ้างอิงจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันที่ 4-7 ของเดือนถัดไป (จากเดิมที่จะเผยแพร่ทุกวันทำการแรกของเดือน) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือน พ.ค. 63  ซึ่งประกาศออกมาเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63 โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น […]

อัตราเงินเฟ้อไทย เม.ย. 63 — ติดลบมากสุดในรอบ 10 ปี 9 เดือน

[  หนึ่งในข้อมูลชุด “Referencing Investment Data by TIF” ] ทบทวนศัพท์กันก่อน: เงินเฟ้อ >> ภาวะที่ราคาสินค้าโดยทั่วไปมักปรับเพิ่มสูงขึ้น ทำให้จำนวนเงินเท่าเดิมใช้ซื้อสินค้าได้น้อยลง (แต่ภาวะไม่ทั่วไป ราคาสินค้าก็อาจลดลงได้) อัตราเงินเฟ้อ >> อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโดยทั่วไป (หรือแล้วแต่จะแยกคำนวณเป็นกลุ่มสินค้าบางรายการก็ได้) เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ซึ่งมักจะเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (Year-on-Year % change) โดยตัวเลขตราเงินเฟ้อจะอ้างอิงจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันที่ 5-7 ของเดือนถัดไป (จากเดิมที่จะเผยแพร่ทุกวันทำการแรกของเดือน) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือน เม.ย. 63  ซึ่งประกาศออกมาเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 63โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 […]

เงินเฟ้อประเทศไทย มี.ค. 63 (อัปเดต ณ เม.ย. 63)

[  หนึ่งในข้อมูลชุด “Referencing Investment Data by TIF” ] เมื่อจะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ หรือสร้าง Financial model ในการประเมินธุรกิจ ก็มักจะถูกทักว่า “ลืมเงินเฟ้อไปหรือเปล่า?!” ซึ่งบางทีเราก็ลืม หรือไม่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนดี ก็เลยขอนำตัวเลขเงินเฟ้อมาให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซะเลย แต่ก่อนจะไปดูตัวเลข ขออธิบายก่อนว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันที่ 5-7 ของเดือนนี้ (จากเดิมที่จะเผยแพร่ทุกวันทำการแรกของเดือน) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือน มี.ค. 63  โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งในการคำนวณ จะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและอาหารสด จึงทำให้ Core Inflation มีความผันผวนน้อยกว่าเงินเฟ้ออีกประเภท อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline […]

เงินเฟ้อประเทศไทย ก.พ. 63 (อัปเดต ณ มี.ค. 63)

[  หนึ่งในข้อมูลชุด “Referencing Investment Data by TIF” ] เมื่อจะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ หรือสร้าง Financial model ในการประเมินธุรกิจ ก็มักจะถูกทักว่า “ลืมเงินเฟ้อไปหรือเปล่า?!” ซึ่งบางทีเราก็ลืม หรือไม่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนดี ก็เลยขอนำตัวเลขเงินเฟ้อมาให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซะเลย แต่ก่อนจะไปดูตัวเลข ขออธิบายก่อนว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันที่ 5-7 ของเดือนนี้ (จากเดิมที่จะเผยแพร่ทุกวันทำการแรกของเดือน) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือน ก.พ. 63  โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งในการคำนวณ จะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและอาหารสด จึงทำให้ Core Inflation มีความผันผวนน้อยกว่าเงินเฟ้ออีกประเภท อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline […]

เงินเฟ้อประเทศไทย อัปเดต ณ ก.พ. 63

[  หนึ่งในข้อมูลชุด “Referencing Investment Data by TIF” ] เมื่อจะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ หรือสร้าง Financial model ในการประเมินธุรกิจ ก็มักจะถูกทักว่า “ลืมเงินเฟ้อไปหรือเปล่า?!” ซึ่งบางทีเราก็ลืม หรือไม่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนดี ก็เลยขอนำตัวเลขเงินเฟ้อมาให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซะเลย แต่ก่อนจะไปดูตัวเลข ขออธิบายก่อนว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันที่ 5-7 ของเดือนนี้ (จากเดิมที่จะเผยแพร่ทุกวันทำการแรกของเดือน) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือน ม.ค. 63  โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งในการคำนวณ จะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและอาหารสด จึงทำให้ Core Inflation มีความผันผวนน้อยกว่าเงินเฟ้ออีกประเภท อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline […]